Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia

Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia to osoba, która zabezpiecza od strony technicznej zadania ochrony osób i mienia – są to m.in. montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, które sygnalizują zagrożenia osób i mienia jak również odpowiadają montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, ich eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnego otwierania w miejscach zainstalowania.

Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Proponowane zmiany w zawodzie: PRACOWNIK ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO II STOPNIA
ZawódPRACOWNIK ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO II STOPNIA
WymogiObecnieProponowane zmiany
EgazminBrak. Konieczne uzyskanie licencjiZniesione całkowicie. Dodatkowo wprowadza się wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
KursyBrakWprowadzone zostanie szkolenie obejmujące niezbędne zagadnienia
WykształcenieAby zostać pracownikiem zabezpieczenia II stopnia konieczne jest:
- wykształcenie średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub
- stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów.
Zniesione całkowicie
StażeBrakBez zmian
InneBrakWprowadza się dodatkowy wymóg dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą - zobowiązany będzie on do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności.
Organ prowadzącyMinisterstwo Spraw WewnętrznychBez zmian

W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano:

Zaproponowane w ustawie zmiany polegają przede wszystkim na rezygnacji z licencji i zastąpieniu jej wpisem na odpowiednią listę oraz z podziału tych pracowników na stopnie, od których uzależnione były dotychczas specjalistyczne uprawnienia. Ze zniesieniem licencji jest ściśle związana rezygnacja z egzaminu. Egzamin zostaje zastąpiony szkoleniem. Wprowadzenie proponowanych zmian w znacznym stopniu ułatwi kandydatom dostęp do pracy w charakterze pracownika ochrony oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Wprowadzenie zmian w powyższym zakresie będzie niosło za sobą konieczność wzmożenia kontroli państwa nad przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia. Wprowadzone zostają zatem nowe zasady kontroli działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców w zakresie ochrony osób i mienia. Zwolnienie Państwa z obowiązku weryfikacji osób dopuszczonych do wykonywania zadań ochrony z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej i przekazanie tego uprawnienia koncesjonowanym przedsiębiorcom musi iść w parze ze zwiększeniem kontroli (i nadzoru) Państwa dotyczącej wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Ponadto wprowadzenie przepisu zatrudniania w charakterze pracowników ochrony osób nie karanych za popełnienie przestępstw umyślnych oraz obowiązek zawierania przez przedsiębiorców umów OC z jednej strony spowoduje wzrost bezpieczeństwa chronionego mienia, z drugiej zaś zapewni poszkodowanemu obywatelowi rekompensatę za nieuprawnione działania pracownika ochrony. Ponadto przepisy szczególne nakładają na przedsiębiorców wykonujących usługi ochrony osób i mienia obowiązki takie jak: prowadzenie określonej przepisami prawa dokumentacji (w tym dotyczącej zastosowania wobec obywatela środków przymusu bezpośredniego i broni palnej), zawierania umów w formie pisemnej. Szybka i sprawna kontrola, która będzie możliwa bez uprzedniego zawiadamiania przedsiębiorcy o fakcie zamiaru jej podjęcia pozwoli w sposób rzetelny ustalić stan faktyczny dotyczący działalności przedsiębiorcy i zastosować wobec przedsiębiorców naruszających swoją działalnością bezpieczeństwo obywateli i chronionego przez nich mienia przewidzianych prawem sankcji administracyjnych.

Ze zmianami w ustawie o ochronie osób i mienia związana jest nowelizacja ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Jest to zmiana dostosowawcza wynikająca z jednej strony z likwidacji licencji pracowników ochrony, a drugiej strony z przyjęcia założenia, że pracownicy ochrony będą ubiegać się o pozwolenie na broń na zasadach ogólnych, określonych w tej ustawie, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do orzeczeń o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o pozwolenie. W tym przypadku pracownik ochrony będzie musiał uzyskać takie orzeczenie wydane w trybie ustawy o ochronie osób i mienia.[1]

Możesz podyskutować również pozostawiając komentarz poniżej

A Ty co sądzisz o wprowadzonych zmianach? Zostaw swój komentarz w tej sprawie.

 


  1. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy z dnia 06.03.2012 roku o o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów;

Zobacz pokrewne wpisy

O autorze: Super Admin

Wystaw komentarz

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner