Instruktor nauki jazdy

 Instruktor nauki jazdy – pokazuje kursantowi jak działa pojazd i demonstruje w jaki sposób korzystać z jego funkcji. Potem umiejętność tę rozwija i utrwala w czasie jazdy po drogach publicznych lub placu manewrowym pojazdem specjalnie przystosowanym do zadań szkoleniowych. Celem pracy instruktora jest przygotowanie kursanta do egzaminu na prawo jazdy. Instruktor może także prowadzić zajęcia teoretyczne, podczas których zaznajamia słuchaczy z przepisami kodeksu drogowego. Najbardziej popularnymi instruktorami są ci przygotowujący do egzaminów na prawo jazdy kategorii B.[¹]

Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Proponowane zmiany w zawodzie: INSTRUKTOR NAUKI JAZDY
ZawódINSTRUKTOR NAUKI JAZDY
WymogiObecnieProponowane zmiany
EgazminKonieczność zdania egzaminu przed Wojewodą.Bez zmian
KursyAby zostać Instruktorem nauki jazdy konieczne jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego w jednostce.Bez zmian
WykształcenieAby zostać Instruktorem nauki jazdy konieczne jest wykształcenie średnie.Zniesione całkowicie
StażeAby zostać Instruktorem nauki jazdy konieczne jest posiadanie, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem.Wprowadza się następujące zmiany:
- skraca się okres posiadania prawa jazdy kategorii B do 2 lat,
- wprowadza się wymóg ukończenia 23 lat.
InneAby zostać Instruktorem nauki jazdy konieczne jest:
- niekaralność za przestępstwo przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka; przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
- zaświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
Bez zmian
Organ prowadzącyMinisterstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki MorskiejBez zmian

W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano:

Przedmiotowa zmiana ma na celu zniesienie wymogu wykształcenia (dotychczas obowiązywał wymóg, co najmniej średniego wykształcenia) w odniesieniu do instruktorów nauki jazdy oraz skrócenie z 3 lat do 2 okresu posiadania prawa jazdy wymaganego od instruktora uprawnionego do ubiegania się o uzyskanie uprawnienia do kierowania określoną kategorią pojazdów. Przedmiotowa zmiana wynika, ż faktu, iż dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy nie określa wymogów dotyczących instruktora nauki jazdy, pozostawiając tym samym możliwość swobodnego decydowania o kryteriach dopuszczenia do wykonywania zawodu przez ustawodawcę krajowego.

Analogiczne zmiany dotyczą także zawodu egzaminatora. Załącznik nr IV do dyrektywy 2006/126/WE określający minimalne standardy obowiązujące osoby przeprowadzające praktyczne egzaminy z kierowania pojazdem, w pkt 2 reguluje ogólne warunki stawiane egzaminatorom. Istnieje w nim rozróżnienie na osoby przeprowadzające egzamin na prawo jazdy kategorii B oraz osoby przeprowadzające egzamin na prawo jazdy innych kategorii. Natomiast nie ma analogicznego rozróżnienia na gruncie obowiązującego obecnie polskiego prawa, co skutkuje m. in. tym, że egzaminator musi legitymować się co najmniej 6 letnim okresem posiadania prawo jazdy kategorii B, podczas gdy w załączniku nr IV w pkt 2.1 lit. a wskazano jedynie okres 3 lat. Ponadto w załączniku nr IV w pkt 2.1 lit. d oraz w pkt 2.2 lit. d przez odesłanie do decyzji Rady 85/368/EWG z dnia 16 lipca 1985 r. w sprawie porównywania kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego między Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, określono wykształcenie zawodowe egzaminatorów na poziomie 3. Załącznik do ww. decyzji stanowi, że na poziomie 3 nie jest wymagane nawet wykształcenie średnie a wykształcenie wyższe to poziom 5. Dlatego też, w celu zlikwidowani nadregulacji, ustawa przewiduje wprowadzenie zamiast wykształcenia wyższego jedynie wykształcenie średnie oraz skraca z 6 do 3 lat wymóg posiadania prawa jazdy kategorii B.

Ze zmianami w ustawie o kierujących pojazdami związana jest nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Przedmiotowa ustawa obecnie reguluje status instruktora nauki jazdy i egzaminatora, jednakże z dniem 19 stycznia 2013 r. przestanie obowiązywać. Ustawodawca dąży jednak do wprowadzenia jak najszybszych zmian o charakterze derugulacyjnym w obowiązujących prawie, co czyni zasadnym podjęcie stosownych zmian legislacyjnych.[²]

Możesz podyskutować również pozostawiając komentarz poniżej

A Ty co sądzisz o wprowadzonych zmianach? Zostaw swój komentarz w tej sprawie.

 


  1. http://www.zawodowe.com/Instruktor_nauki_jazdy_-_opis_69;
  2. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy z dnia 06.03.2012 roku o o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów;

1 komentarz + Dodaj komentarz

  • Z jednej strony wprowadzają te wszystkie bzdurne zmiany pod pretekstem bezpieczeństwa a z drugiej strony zaprzeczają temu nowe zapisy… np. zniesienie wymogu wykształcenia lub skrócenia stażu posiadania kategorii prawa jazdy do ubiegania się o kwalifikacje instruktorskie. Parodia !!! Ten rząd z ryżym na czele robią wszystko na wspak co powiedzą. Teraz przymierzają się do zmiany ustawy polegającej na uwolnieniu pytań z bazy testów. Tutaj chodzi o to, że w WORDACH aby zapobiec kryzysowi, który przyniósł niż demograficzny najpierw podnieśli poprzeczkę aby mieć ciągły dostęp do KLIENTÓW ich finansujących mówię tu o kandydatach na kierowców. Okazało się jednak, że tak zniechęcili ludzi na tyle, że w ogóle przestali zdawać egzaminy = KASA lub też nie mieli większości na egzamin praktyczny kat. B który jest najbardziej dochodowy. Godzinka jazdy lub 5 minut z takim egzaminatorem kosztuje ponad 100 ZŁ!. I to tyle w temacie! Tu nie chodzi o bezpieczeństwo tu chodzi o kasę. Na bezpieczeństwo wpływają inne czynniki jak np. wymiar kar za popełnione wykroczenia odpowiednia infrastruktura lub może ograniczanie uprawnień niepowołanym osobom poprzez badania psychologiczne!!!

Wystaw komentarz

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner