Adwokat

Adwokat (łac. advocatus od advocare – wzywać na pomoc) – prawnik świadczący pomoc prawną w szczególności polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.[¹]

Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Proponowane zmiany w zawodzie: ADWOKAT
ZawódADWOKAT
WymogiObecnieProponowane zmiany
EgazminZdanie egzaminów jest konieczne.Bez zmian. Następuje likwidacja części testowej egzaminu adwokackiego i zastąpienie jej zadaniem z zakresu zasad wykonywania zawodu.
Prowadzący egzaminKomisje Egzaminacyjne przy Ministrze Sprawiedliwości, w skład których wchodzą m.in. członkowie samorządu adwokackiego.Bez zmian. Znosi się obowiązek powołania zastępców członków komisji egzaminacyjnej.
Aplikacja3-letnia aplikacja adwokacka2-letnia aplikacja adwokacka
KursySzkolenie prowadzi samorząd adwokacki (24 okręgowe rady adwokackie).Bez zmian
WykształcenieDo wykonywania zawodu adwokata konieczne jest obecnie ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.Bez zmian
StażDla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów, którzy nie odbyli aplikacji adwokackiej i nie złożyli egzaminu adwokackiego, wymagana jest następująca praktyka:
- co najmniej 3 lata w przypadku zajmowania stanowiska radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
- 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów w przypadku osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski, a także doktorów nauk prawnych,
- w przypadku osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza – bez względu na czas trwania praktyki.
Natomiast do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji adwokackiej, mogą przystąpić osoby posiadające następującą praktykę:
- co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach: referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,
- co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku w przypadku osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego, bądź były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
- w przypadku doktorów nauk prawnych, osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny oraz osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – bez względu na czas trwania praktyki.
Skrócone do 3 lat (w okresie 6 lat) zostaną okresy stosowania prawa wymagane do dopuszczenia do egzaminu adwokackiego. Z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego zwolnione zostaną osoby, które w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat, wykonywały wymagające wiedzy prawniczej i legislacyjnej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem aktów normatywnych o charakterze powszechnie obowiązującym w urzędach organów władzy publicznej.
Organ prowadzącyMinisterstwo SprawiedliwościBez zmian

W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano:

Poszerza się katalog osób uprawnionych do wpisu na listę adwokatów bez konieczności odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego o osoby pracujące przy tworzeniu aktów prawnych. Proponuje się skrócenie o dwa lata (z pięciu do trzech lat) wymaganego okresu stażu na określonych stanowiskach (m.in. referendarza sądowego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora, czy też bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz urzędów organów władzy publicznej, w których byli zatrudnieni) jaki umożliwia przystąpienie do egzaminu adwokackiego bez wymogu odbycia aplikacji. Ponadto proponuje się skrócenie o cztery lata okresu, w którym można nabyć uprawnienie do przystąpienia do egzaminu adwokackiego w przypadku osób, które ukończyły studia wyższe prawnicze i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej w kancelariach adwokackich lub radcy prawnego lub na rzecz urzędów organów władzy publicznej. Dodatkowo poszerza się katalog osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez wymogu odbycia aplikacji o osoby pracujące przy tworzeniu aktów prawnych (legislatorzy). Zmiana ta jest spowodowana ujednoliceniem zasad dostępu do zawodów zaufania publicznego: adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika. Skróceniu ulega również czas trwania aplikacji adwokackiej, proponuje się aby okres aplikacji wynosił dwa lata. Ponadto wprowadza się zmiany, które mają na celu likwidację części testowej egzaminu adwokackiego, dlatego też modyfikacji uległy wszystkie przepisy dotyczące przygotowania egzaminu i jego oceny. W nowym kształcie egzamin adwokacki będzie składał się z pięciu części (pięciu zadań z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego oraz z zakresu zasad wykonywania zawodu). Znosi się również obowiązek powołania zastępców członków komisji egzaminacyjnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządu zawodowego adwokatów w projekcie ustawy zaproponowano rozwiązania mające na celu wyznaczenie ram czasowych dla pozostawania osoby, która odbyła aplikację adwokacką, aplikantem adwokackim. Zaproponowane zmiany jednoznacznie wskazują, do którego momentu aplikant może zastępować przed sądem swojego patrona, jak również w jakim przypadku rada może skreślić aplikanta z listy. Zmiany te zniosą również barierę dla aplikantów w zakresie świadczenia pomocy prawnej, ponieważ brak jasnych przepisów w zakresie statusu aplikanta po zdanym egzaminie zawodowym, powodował, że sądy niejednokrotnie nie dopuszczały możliwości zastępowania patrona przez aplikanta po odbyciu aplikacji.

Niezależnie od powyższych zmian, związanych bezpośrednio z ułatwieniem dostępu do zawodu adwokata, proponuje się także zmianę mającą na celu rozwiązanie kwestii związanych z prowadzeniem działalności pro bono przez adwokatów.[²]

Możesz podyskutować również pozostawiając komentarz poniżej

A Ty co sądzisz o wprowadzonych zmianach? Zostaw swój komentarz w tej sprawie.

 


  1. Adwokat [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2012-02-19 19:07Z [dostęp: 2012-03-14 20:58Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Adwokat&oldid=29920442;
  2. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy z dnia 06.03.2012 roku o o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów;

Zobacz pokrewne wpisy

O autorze: Super Admin

Wystaw komentarz

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner